ارسطو؛ بنیانگذار نقد شعر

سیدمحمود یوسف‌ثانی: «ارسطو درواقع بنیانگذار نقد شعر در تاریخ کتاب‌نویسی بشر و اولین کسی است که رساله‌ای در باب نقد شعر به‌نحو علمی و دقیق می‌نویسد و هر کسی در این باره با او سخن گفته، جزء مهم‌ترین آثار نقد ادبی در تاریخ ادبیات جهان است.» یوسف‌ثانی به‌تازگی کتاب «بوطیقای ارسطو به روایت حکمای اسلامی» را ترجمه کرده است.